Aktualności

Wystawianie faktur sprzedaży od 1 października 2020 (GTU)

Dostawa towarów przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Informujemy, że od 01.10.2020 nastąpi zmiana w zakresie deklaracji VAT-7 oraz jednolitego pliku kontrolnego (JPK_V7).  W  związku  z  tym pojawia  się dodatkowy  obowiązek  nałożony  na wystawców  faktur (obowiązek nie dotyczy paragonów fiskalnych).

Jako Sprzedawca należy oznaczać kody GTU oraz kody procedur na fakturach sprzedaży. 

Kody te nie będą widoczne na fakturach a jedynie w strukturze JPK, która wysyłana jest co miesiąc do organu skarbowego.

Jako Nabywca konieczne jest, aby umieszczać datę wpływu na fakturze zakupu, która również pojawia się w nowej strukturze JPK_V7. 

Kody GTU:

 • GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
 • GTU_03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
 • GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów.
 • GTU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
 • GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Kody dla procedur dla faktur sprzedaży:

 • SW - Dostawa towarów przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.
 • EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
 • TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
 • TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • MR-T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
 • MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
 • I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
 • I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
 • B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
 • B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
 • B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
 • MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Kody dla dowodów sprzedaży:

 • RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny z Kas Rejestrujących
 • WEW – Dokument wewnętrzny
 • FP – Faktura o której mowa w art. 109 ust. 3D ustawy o VAT – faktura do paragonu

W naszym programie Data Faktury od wersji Pro 4.3.1.0 zostało wprowadzone oznaczanie towarów odpowiednimi kodami GTU oraz faktur odpowiednimi procedurami. 

Dla wersji programu Data Faktury Pro kody są drukowane na rejestrze sprzedaży VAT. 

Dla wersji programu Data Faktury Pro+ i Pro+ LAN kody są dołączone do eksportu dokumentów w formacie Edi++ i Format 3.0. Został również przygotowany generator pliku xml JPK-V7M wyłącznie do komunikacji z programem księgowym lub biurem rachunkowym. 

Masz pytanie ?
CHCESZ KUPIĆ / PRZETESTOWAĆ PROGRAM?

Przetestuj Kup program

Kontakt z konsultantem

Doradca Klienta

T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl

Formularz kontaktowy