Z formy płatności korzystamy w trakcie tworzenia dokumentu sprzedaży. Jeśli istnieje konieczność poprawienia lub dodania nowej formy płatności z menu głównego wybieramy Operacje, Ustawienia  a następnie Formy płatności.

Domyślnie program zawiera kilka podstawowych form płatności gotówka, czek, przelew 7, przelew 14.Okno edycji pozwala na dodawanie, usuwanie i edytowanie form płatności. Składa się ono z podglądu po lewej oraz pól edycji po prawej. Jeśli istnieje potrzeba dodania nowej formy naciskamy przycisk Dodaj. Pola po prawej staną się aktywne i możliwe stanie się wprowadzenie nowych danych. W celu poprawienia formy zaznaczamy ją na liście a następnie naciskamy Edytuj. Po wprowadzeniu zmian należy zawsze zapisać zmiany.

Możemy również zaznaczyć, która forma płatności jest domyślną i taka będzie ustawiona automatycznie przy tworzonych nowych dokumentach.