Kody GTU

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług, czyli GTU w JPK_V7

Od 1 października 2020 r. jedynym sposobem na złożenie deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji będzie nowy JPK_VAT. Wystawcy faktur będą zobowiązani do oznaczania towarów i usług zgodnie z kodami GTU, które będą w tym pliku wymagane.

Oznaczenia GTU, czyli klasyfikacja grupy towarowej jest nieodłączną częścią wprowadzonego pliku JPK_V7. Stosowane są zarówno dla towarów nowych jak i używanych. Informują one o przynależności określonych produktów, jak i świadczonych usług do jednej z trzynastu kategorii prezentowanej za pomocą symboli GTU_01 - GTU_13. Pierwsze 10 dotyczy towarów, natomiast GTU_11, GTU_12 oraz GTU_13 usług.

Kody GTU:

NAZWA POLA

OPIS POLA

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

 

Kodów GTU nie stosuje się w przypadku:

        zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej,

        zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej,

        transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

W przypadku, gdy sprzedawane produkty lub usługi znajdują się w którejś z grup GTU, należy umieścić odpowiedni kod w pliku JPK_V7. Pola wypełniamy dla całej faktury za pomocą zaznaczenia “1” we właściwych miejscach odpowiadającym symbolom GTU. W przypadku gdy dany towar lub usługa nie występuje na dokumencie, pole zostawiamy puste. Obowiązek oznaczania kodów na fakturach sprzedaży spoczywa na Sprzedawcy. 

Kody dla procedur dla faktur sprzedaży:

NAZWA POLA

OPIS POLA

SW

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.

EE

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.

TP

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.

TT_WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

TT_D

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

MR_T

Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.

MR_UZ

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

I_42

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

I_63

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

B_SPV

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.

B_SPV_DOSTAWA

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

B_MPV_PROWIZJA

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.

MPP

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

 

Kody dla dowodów sprzedaży:

        RO - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z klas rejestrujących,

        WEW - dokument wewnętrzny,

        FP - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy - faktura do paragonu.

 Kody dla dowodów zakupów:

        VAT_RR - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,

        WEW - dokument wewnętrzny,

        MK - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,

        IMP - podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Nasz program do faktur Data Faktury od wersji Pro 4.3.1.0 ma wprowadzone oznaczenie towarów odpowiednimi kodami GTU oraz faktur odpowiednimi procedurami.

Dla wersji programu Data Faktury Pro kody są drukowane na rejestrze sprzedaży VAT.

Dla wersji programu Data Faktury Pro+ i Pro+ LAN kody są dołączone do eksportu dokumentów w formacie Edi++ i Format 3.0. Został również przygotowany generator pliku xml JPK_V7M wyłącznie do komunikacji z programem księgowym lub biurem rachunkowym.


Jak w łatwy sposób oznaczyć GTU na towarze w programie Data Faktury?

  1. Po uruchomieniu programu klikamy w opcję “Towary”.  2. Następnie wybieramy “Dodaj”.  3. Kolejnym etapem jest uzupełnienie danych na temat towaru, w tym klasyfikacja do grupy towarowej.  4. Gotowe! Towar został wprowadzony do listy.  5. Przykładowa faktura wystawiona w naszym programie do fakturowania z oznaczeniami GTU.


Masz pytanie ?
CHCESZ KUPIĆ / PRZETESTOWAĆ PROGRAM?

Przetestuj Kup program

Kontakt z konsultantem

Doradca Klienta

T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl

Formularz kontaktowy