Po wybraniu z menu systemowego Zakupy , następnie Lista Dokumentów Shift+F5 zostanie wyświetlona lista dokumentów zakupowych. Ten sam efekt otrzymujemy wybierając Zakupy z szybkiej nawigacji.Okno listy dokumentów zawiera pięć przycisków szybkiej nawigacji: 
Dodaj (F2) – okno do wystawiania nowej dokumentu zakupu

Edytuj (F4) - zaznaczony dokument można edytować
Usuń (F8) - usuwa dokument z bazy danych, jeżeli dokument jest ostatnim wystawionym dokumentem z danego rodzaju, numeracja dokumentu zostanie cofnięta o 1. Nie można usunąć dokumentu do którego jest wystawiona korekta. 
Korekta (F5) - dla wybranego dokumentu wystawiona zostanie korekta.
Wydruk (F12) - Po użyciu tego przycisku rozwija menu kontekstowe z listą możliwych wydruków:


Zakupy za okres - drukuje listę dokumentów zakupowych z wybranego przedziału czasowego
Nierozliczone dokumenty - drukuje listę dokumentów, które nie zostały opłacone wraz z kwotami do zapłaty.
Rejestr VAT zakupów - drukuje rejestr zakupów dokumentów z wybranego przedziału czasowego z podziałem na stawki VAT.

Listę dokumentów można ograniczać wybierając  zakres dat.

Na liście dokumentów można wyszukiwać dokument po numeracji, kontrahencie lub nipie wpisując szukane wyrażenie w polu Szukaj lub bezpośrednio na liście. Szukane wyrażenie zostanie wyczyszczone po 10 sekundach bezczynności z zachowanie wyszukanej listy dokumentów.

Przy numerze dokumentu są informacje czy na dany dokument została wystawiona korekta ().

Na liście dokumentów można włączyć kolorowanie przeterminowanych dokumentów. Kolor czerwony oznacza przeterminowaną fakturę, kolor niebieski dzisiaj jest termin płatności, kolor pomarańczowy termin płatności mija za trzy dni, kolor czarny dokument opłacony lub jeszcze nie miną termin płatności