• Dodanie nr identyfikacyjny pesel dla klienta , drukowany zamiennie z nip

Powrót